Cele statutowe Fundacja realizuje poprzez m.in. :

– Organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych,

– Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie nauki oraz ochrony zdrowia, stosujących innowacyjne metody diagnostyczne lub terapeutyczne,

– Organizowanie i finansowanie kształcenia podyplomowego, zawodowego, specjalistycznego i innych form kształcenia ustawicznego w dziedzinie nauk medycznych, przyrodniczo-technicznych i społecznych, w tym tworzenie szkół średnich i wyższych

– Darowizny środków trwałych, dotowanie, refundację poniesionych nakładów oraz dopłaty do zakupu środków trwałych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie nauki oraz ochrony zdrowia,

– Drganizowanie i finansowanie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i niezamożnych.

– Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu osób, których przypadki mają charakter szczególny,

– Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.