O Fundacji

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny została ustanowiona przez prywatnego Fundatora, aktem notarialnym w dniu 2.06.2008 r. we Wrocławiu. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz statutu.

Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. Fundacja posiada osobowość prawną.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Cele statutowe Cele statutowe Fundacja realizuje poprzez m.in. :

– Organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych,

– Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie nauki oraz ochrony zdrowia, stosujących innowacyjne metody diagnostyczne lub terapeutyczne,

– Organizowanie i finansowanie kształcenia podyplomowego, zawodowego, specjalistycznego i innych form kształcenia ustawicznego w dziedzinie nauk medycznych, przyrodniczo-technicznych i społecznych, w tym tworzenie szkół średnich i wyższych

– Darowizny środków trwałych, dotowanie, refundację poniesionych nakładów oraz dopłaty do zakupu środków trwałych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie nauki oraz ochrony zdrowia,

– Organizowanie i finansowanie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i niezamożnych,

– Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu osób, których przypadki mają charakter szczególny,

– Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Zarząd

Aneta Trembowska
Prezes Zarządu Fundacji Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny

Cele i zasady działania

§ 7

Celami Fundacji są:
Działalność naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa.
Działalność w zakresie ochrony zdrowia, rehabilitacji i pomocy społecznej.
Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa w zakresie ochrony zdrowia, rehabilitacji i pomocy społecznej a także w dziedzinie nauk medycznych, przyrodniczo-technicznych i społecznych.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Organizowanie i prowadzenie badań naukowych (w zakresie badań podstawowych i przemysłowych, w tym badań klinicznych) oraz prac rozwojowych, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie wyników tych prac.
Realizację zadań służących rozwojowi, promocji i zastosowaniom praktycznym nauki, a także wspierających wzrost innowacyjności gospodarki.
Tworzenie jednostek naukowych, konsorcjów naukowo-przemysłowych i innych podmiotów działających na rzecz nauki.
Organizowanie i finansowanie kształcenia podyplomowego, zawodowego, specjalistycznego i innych form kształcenia ustawicznego w dziedzinie nauk medycznych, przyrodniczo-technicznych i społecznych, w tym tworzenie szkół średnich i wyższych.
Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych.
Tworzenie funduszy stypendialnych na rzecz naukowców realizujących programy badawczo-rozwojowe w zakresie celów statutowych.
Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie nauki oraz ochrony zdrowia, stosujących innowacyjne metody diagnostyczne lub terapeutyczne.
Darowizny środków trwałych, dotowanie, refundację poniesionych nakładów oraz dopłaty do zakupu środków trwałych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie nauki oraz ochrony zdrowia.
Organizowanie i finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych.
Organizowanie i finansowanie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i niezamożnych.
Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu osób, których przypadki mają charakter szczególny.
Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
Organizowanie imprez publicznych o charakterze dobroczynnym.
Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych w wymienionym poniżej zakresie:
1) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
2) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
3) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
4) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
5) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
6) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
7) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
8 ) 86 Opieka zdrowotna
9) 87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem
10) 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania
11) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
12) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
13) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
14) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
15) 85.41.Z Szkoły policealne
16) 85.42.B Szkoły wyższe
17) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
18) 58.11.Z Wydawanie książek
19) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
20) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
21) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
22) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
23) 63.12.Z Działalność portali internetowych
24) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
25) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
26) 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
27) 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
28) 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
29) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
30) 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
31) 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
32) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
33) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
34) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
35) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
36) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
37) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionym
38 ) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
39) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
[…]

§ 10

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie jej kosztów działalności pochodzić mogą w szczególności z:
darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji oraz grantów,
zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
dochodów z odpłatnej działalności statutowej w zakresie pkt: 1-5 § 8 niniejszego statutu,
dochodów z majątku Fundacji, w tym z papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
odsetek i depozytów bankowych,
dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
Całość dochodów Fundacji przeznaczana jest na realizację celów statutowych.
[…]

Siedziba

Adres:
ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław